Informace k procesu aktualizace ZÚR

Jak jsme uvedli v článku o zveřejnění Návrhu aktualizace ZÚR, byla vyvěšena veřejná vyhláška oznamující veřejné projednávání návrhu Aktualizace ZÚR JMK (krajského územního plánu), kde je vymezován koridor D43/S43 v Hitlerově variantě a jižní obchvat Kuřimi.

K procesu projednávání doplňujeme důležité informace.

Veřejné projednání s prezentací a dotazy přes internet je naplánováno na úterý 9. 6. od 14 hod – podrobnosti jsou ve vyhlášce.

Jedná se o poslední krok projednávání na úrovni Jihomoravského kraje!

Připomínky nejen k návrhu, ale i k vyhodnoceni vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. vyhodnocení SEA a hodnocení NATURA 2000) může podat každý. Více ve článku Jak připomínkovat AZÚR JMK 2020.
Lhůta pro připomínky je do úterý 16. 6. 2020.

Pro orientaci zde uvádíme stručný přehled o procesu aktualizace ZÚR:

 1. Zahájení procesu aktualizace ZÚR (od roku 2016)
 2. Zadána studie k aktualizaci ZÚR (06-2017)
 3. Zpracována územní podkladová studie za 20 mil Kč s 15 variantami (01-2019)
 4. Do návrhu aktualizace ZÚR doporučeny studií 3 stejné z 15 variant (Bystrcká-JOK, Bystrcká-JOK, Bystrcká-JOK) (2019)
 5. Zastupitelstvo JMK schválilo aktualizaci ZÚR ve variante S10 (Bystrcká) (02-2020)
 6. Vyvěšení vyhlášky oznamující veřejné projednání AZÚR (7. 5. 2020)
 7. Veřejné projednání aktualizace ZÚR (9.6.2020 od 14 hod)
 8. Podávání námitek a připomínek za občany, spolky a obce (do 16. 6. 2020)
 9. Schválení ZÚR (~ 09-2020)
 10. Uvolnění rezerv pro neschválené varianty (~ 09-2020)
 11. Plánování a EIA pro stavbu dle schválené varianty
 12. STAVBA

Zveřejněný návrh obsahuje trasování, které bylo vybráno na základě Územní Studie vypracované firmou „knesl kynčl architekti s.r.o.“ Tato studie má celou řadu chyb: od rozporů se zadáním, metodických chyb až po chyby ve vstupních datech – více se lze dočíst v několika dalších článcích našeho webu. Potvrzují to i vypracované odborné posudky. Přestože byli zastupitelé i další zodpovědní úředníci opakovaně upozorňováni na problémy studie, nedošlo ani k náznaku snahy o nápravu. Proti schválení AZÚR v této podobě vystoupili občané i starostové z obcí postižených tímto trasováním D43 a souvisejících komunikací. Přesto zastupitelé kraje AZÚR schválili a AZÚR byla zveřejněna k připomínkování.

Nyní běží doba k podávání připomínek/námitek. Čím víc občanů, zástupců veřejnosti, obcí nebo spolků připomínky podá, tím víc bude kraj vidět nespokojenost občanů. Proto je velmi žádoucí, aby co nejvíce lidí také zaslalo své vlastní formulace námitek. Více ve zmíněném článku.

Krajský úřad je povinen všechny připomínky jednotlivě vyhodnotit a předložit toto vyhodnocení krajským zastupitelům, než budou o věci hlasovat o finální podobě AZÚR. Krajský úřad by tedy neměl zasílat žádné dopisy jako odpovědi na připomínky. Vyhodnocení připomínek bude na WEBu kraje po vydání Aktualizace ZÚR.

My budeme na našich stránkách samozřejmě nadále informovat o aktuálním dění.

Napsat komentář