Územní plán Brna navrhuje kratší tunely v Bystrci

Občanům Bystrce by nemělo uniknout, že se Brno opět snaží o pořízení nového územního plánu (ÚPmB). Problémů a kontroverzí obsahuje návrh více, ale z pohledu dopravy je pro nás zásadní délka tunelů na I/73, nebo postaru D43 či Hitlerově dálnici.

Připomeňme, že v závazné nadřazené dokumentaci kraje ZÚR JMK je pro tunelové řešení i díky našemu dlouhodobému odporu, definován požadavek na nadstandardní protihluková opatření (překrytí, tunel, tubus) pro lokality Bystrc–Kníničky „nadstandardní protihluková opatření (překrytí, tunel, tubus) pro lokality Bystrc–Kníničky (cca od jižní části ulice Černého po cca severní hranici k.ú. Kníničky)“. Zástupci kraje nám také bylo tvrzeno, že tato nepřesná definice se bude zpřesňovat v navazujících řízeních. Na přiloženém výřezu z výkresů návrhu nového ÚPmB lze vidět, jak byla tato definice postupně „zpřesněna“ v roce 2022 a nyní. Už jen letmým pohledem vidíme, že tunely jsou nyní v jižní části Bystrce navrhovány kratší o 0,5 km. Kratší jsou i oproti Technicko-ekonomické studii TES, ze kterých návrh nového ÚPmB údajně vychází, a to o 150 až 280 m. K nezanedbatelnému krácení došlo i v katastru Kníniček.

Přestože věříme, že tři aktuálně podané žaloby proti Aktualizaci ZÚR JMK mohou zvrátit celou situaci s vymezením I/73 přes Bystrc, považujeme za prozíravé hájit naše zájmy i v návrhu ÚPmB a požadovat plnou délku tunelů. Veřejnost má v této fázi možnost u pořizovatele ÚPmB, kterým je město Brno, uplatnit písemné připomínky ke zveřejněnému návrhu ÚP, a to do 8.4.2024. Všem obyvatelům naší MČ, kterým není celá situace lhostejná, doporučujeme toto právo využít.

Vlastní připomínky by měly obsahovat stručné a jasné sdělení, co je v návrhu špatně a proč. Je vhodné formulovat vlastní připomínky, nicméně i větší množství totožných připomínek vysílá zpracovateli jasný signál. Vzor několika jednoduchých připomínek je k dispozici níže. Kromě těla připomínky musí každý uvést své celé jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození, identifikovat území dotčené připomínkami a dokument pak podepsat.

Připomínky je možné odeslat poštou ideálně doporučeně – rozhodující je datum podání, nikoli doručení (Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR), Kounicova 67, 601 67, Brno), datovou schránkou ID (a7kbrrn), mailem pokud vlastníte elektronický podpis (posta@brno.cz) nebo osobně na podatelně Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67. Z principu lze podání učinit také na podatelnách Magistrátu města Brna (Malinovského nám. 3,  601 67, Brno nebo Dominikánském nám. 1, 601 67, Brno).