Sdělení občanů zastupitelům Jihomoravského kraje k trasování D43

Předneseno na 29. zastupitelstvu 27.2.2020 Brno

Přišli jsme za Vámi, protože Aktualizace ZÚR směřuje k bezohlednému poškození kvality života desetitisíců obyvatel. Apelujeme na Vás, abyste se v nyní projednávané věci rozhodovali pouze na základě přesných a úplných informací.
Musíme Vás upozornit, že informace, na základě kterých máte schválit trasování transevropské dopravní tepny „43“ hustě obydlenou zástavbou a významnou rekreační oblastí jsou v mnoha směrech neúplné a často chybné.
Je zcela pominuta varianta, která se těmto oblastem vyhýbá a realizuje obchvaty všech obcí na trase. Je to tzv. Optimalizovaná varianta D43 zahrnutá v platných ZÚR jako územní rezerva.
Místo vzájemného posouzení dvou územních rezerv v platných ZÚR, tedy variant Bystrcké a Optimalizované, krajský úřad, podle našeho názoru v rozporu se svou povinností, Optimalizovanou variantu neposoudil, a to i na základě nesprávného rozhodnutí náměstka Malečka, sděleného v jeho osobním dopise z listopadu 2018.
Jako výsledek špatné práce krajských úředníků a vadné územní studie si nyní máte vybrat ze tří tras, varianty Bystrcké, Bystrcké a Bystrcké.
Akceptování takového podkladu krajskými zastupiteli je podle našeho názoru nepřípustné.
K zásadní vadě však bohužel došlo i díky Vašemu loňskému schválení Zprávy o uplatňování ZÚR. Když si ji přečtete, nemůžete přehlédnout, že jste akceptovali postup, kdy rozhodnutí bylo učiněno v územní studii. To je nepřípustné. Lze citovat stanovisko Nejvyššího správního soudu, které jasně uvádí že: „Územní studie nemůže být nikdy závazným podkladem pro rozhodování, neboť jde o odborný podklad, který nebyl projednán s dotčenými subjekty a schválen žádným k tomu příslušným orgánem“. Pokud toto zásadní pochybení nebude Vámi napraveno, bude zřejmě zmařeno celé pořizování Aktualizace ZÚR.
Dnešní projednávání výběru nejvhodnější varianty je tedy od počátku protiprávní.

Kolega Vás právě upozornil na zásadní problém. Možná se někteří teď sami sebe ptáte, proč se toto dozvídáte až nyní. To nechť odpoví vedoucí odboru a náměstek Maleček.
Kraj existuje dvacet let, a jak víte, v územním plánování nemá co slavit. Je jediným krajem, který nemá úplné ZÚR. Cílem však není získat list papíru s nadpisem ZÚR, ale plán vytvářející reálné předpoklady pro výstavbu. Tedy i pro výstavbu silnic, které nebudou prohlubovat protiprávní stav s mnohaletým překračováním hygienických limitů, jak je tomu například v Brně-Bosonohách a Troubsku, nebo vytvářet nové negativní vlivy na obytná území.
Navzdory rozsudkům rušícím územní plány, někdo tu tvrdošíjně prosazuje transevropskou komunikaci v historicky dávno překonané stopě Hitlerovy dálnice. Není případné se uklidňovat tím, že po letech soudních kauz prohraných krajem vloni jedna kauza prošla dvěma stupni soudního řízení. Tato kauza neřešila a ani nemohla řešit koridor „43“, protože kraj po fiasku u NSS z roku 2012 v ZÚR 2016 raději „43“ nedořešil. Ostatně ani tato kauza ZÚR bez „43“ není u soudů skončena, neboť u ústavního soudu jsou dvě podání.
Neposouzení dvou variant „43“, jak jsou ve formě územních rezerv v platných ZÚR, je mimořádně nešťastný a právně chybný postup. Každému z Vás musí být jasné, že toto nemůže mít jiné důsledky, než soudní spory a tím také nemožnost pomoci těm lidem, kteří jsou již dnes zatíženi díky chybám z minulosti.
Pokud si je kraj tak jistý, že jeho návrh je jednoznačně správný, proč dnes před Vámi tento důkaz neleží?
Nikdo nemůže popřít, že trasy Bystrcká, Bystrcká a Bystrcká zavlékají tranzitní transevropskou kamionovou dopravu do hustě obydlených oblastí.
Také nikdo nemůže popřít, že Optimalizovaná varianta byla cíleně navržena mimo obydlená území, a že například její klíčová část – obchvat Lipůvky – je circa 1 km daleko od obydlených ploch jak Lipůvky, tak i sousedního Nuzířova.
Naopak Bystrcká, resp. Německá, varianta je pouze desítky metrů od obytných domů v Malhostovicích.
Nezaráží Vás, proč tento zásadní rozdíl není v dokumentu před Vámi vzat v úvahu?

Transevropskou komunikací v Hitlerově stopě by byly významně poškozeny desítky tisíc obyvatel Troubska, Bosonoh, Bystrce, Kníniček, Rozdrojovic, Jinačovic, Moravských Knínic, jihu Kuřimi, Drásova, Malhostovic, Všechovic i Skaličky.
To se Vám zdá málo?
Tito lidé mají právo bojovat za životní prostředí pro své rodiny a nepochybně tak budou činit. Už více než pětadvacet let se úspěšně brání.
Tranzit nesmí zatěžovat žádnou obytnou oblast. Všechny tři vám předložené varianty čtyřicettrojky s identickou trasou přes Brno a s jižním obchvatem Kuřimi však mají tento problém. Z brněnské aglomerace nebude odvedeno jediné vozidlo tranzitu. Naopak, zkrácením trasy tranzit významně naroste, to je jasné každému, kromě autorů studie.
Přijde Vám tedy výběr ze tří bystrckých tras to pravé ořechové?
Pokud se nebude hledat dobré řešení pro všechny, dopadne to bohužel díky vašemu rozhodnutí nejvíce na ty občany, kteří jsou již z minula postiženi špatnými postupy vašich předchůdců. A nejen to, pokud to tentokrát projde, příště zasáhne podobně arogantní přístup jiné občany, a jednou možná i vás. Pojďme to změnit. Pojďme konečně rozhodovat ve prospěch lidí a ne nějakých developerů a spekulantů.
Chybným rozhodnutím odsoudíte na další dlouhá léta tisíce obyvatel podél stávající čtyřicettrojky. To proto, že situace se tím v dohledné době nevyřeší a tranzit v přímém kontaktu s obytnou zástavbou bude dále narůstat.
I tito lidé by měli užitek z Optimalizované trasy D43.
V roce 2016 jsme požadovali úplné dokončení ZÚR, a kritizovali odklad, a to i s odkazem na existující negativní vlivy, např. v Kuřimi. Snad aspoň někteří z tehdejších zastupitelů nyní vidí, že tento chybný postup o další léta prodloužil existující problémy.
Dobré řešení pro všechny existuje, ale v nabídce před vámi neleží.
Nesprávná volba, pokud ji dnes učiníte, chyby minulosti jen prohloubí.

Vám předložený návrh obsahuje i jižní obchvat Kuřimi. Tento má být vybudován v místě, kde už dnes bydlí tisíce lidí a obytná zástavba zde stále pokračuje. Jižní obchvat těmto obyvatelům přivede přímo před okna zhruba 25 000 vozidel denně – jen do vzdálenosti cca 100 m. Navíc na estakádu více než 10 metrů nad terénem. Tuto architektonicko-urbanistickou hrůzu doporučuje studie, o kterou se Vám přeložený návrh opírá.
Tato studie byla zpracována pod vedením architekta, který měl současně dlouhodobý komerční vztah s investorem projektu plánovaného obytného komplexu Kuřim-Záhoří. Lukrativita tohoto projektu – odhadem až 10 miliard korun – je však přímo závislá na prosazení jižního obchvatu na úkor původně v ZÚR 2011 schváleného, severního obchvatu. Pro porovnání, severní obchvat by byl veden za kopcem Sborov a průmyslovou zónou ve vzdálenost min. 600 m od nejbližší obytné zástavby a tedy skutečně s minimálním dopadem na obyvatele.
Zpracovatel této studie také podal nabídku na zpracování Územní studie v době, kdy osoba blízká spolumajiteli byla zaměstnána na odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu jako referent agendy územního plánování. Ukázalo, že tato osoba byla mezi těmi, které byly zvány na jednání pro Aktualizaci ZÚR a věnovala se pořizování územně plánovacích podkladů, což je integrální část procesu aktualizace ZÚR.
S těmito skutečnostmi jste nebyli seznámeni, ačkoliv je zde evidentní riziko konfliktu zájmů a zásadním způsobem to zpochybňuje závěry zmíněné studie.
Žádám Vás proto, abyste trvali na předložení a zvážení varianty se skutečně minimálním dopadem na obyvatele, tedy varianty Optimalizované se severním obchvatem Kuřimi.

Územní studie argumentuje, že „43 bude přenášet pouze aglomerační dopravu a že tranzitní doprava bude minimální.
Tento argument je v rozporu s Politikou územního rozvoje, kde „43“ má dvě funkce:
• první je spojka dálnic D35 a D1
• a druhou je zapojení transevropské sítě TEN-T.
Argument studie o aglomerační dopravě je tedy zavádějící a ukazuje, že zpracovatel ignoroval souvislosti mimo Jihomoravský kraj.
Mezinárodní trasa Štětín-Vídeň se využitím sítě TEN-T , a komunikace „43“, zkrátí o 100 km, což bude nepochybně atraktivní pro kamionovou dopravu.
Pokud však kraj trvá na tom, že zařazení „43“ do TEN-T je chybou a žádná transevropská doprava ji nebude využívat, pak si to musí nejprve vyjasnit s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem pro místní rozvoj a Evropskou komisí.
Do vyjasnění této zásadní věci nelze pokračovat v pořizování Aktualizace ZÚR a je nesmyslné, abyste dnes vybírali variantu pro komunikaci, kde je evidentní rozpor mezi jejím účelem tvrzeným krajem a účelem schváleným vládou.
Dezinformace v územní studii je zjevná i z porovnání údajů o maximální intenzitě dopravy s údaji ve studii zpracované pro Centrální komisi ministerstva dopravy. Ve studii pro ministerstvo je uváděno o 12 000 vozidel denně více – jde o nárůst o více než 50 % – z 22 na 34 tisíc. A co je komické, obě studie zpracoval ve stejném roce stejný zpracovatel.
Rozdíl o 12 tisíc vozidel je vázán na realizaci napojení „43“ na D1 a D35, což územní studie zjevně zanedbala.
Skutečnost však bude ještě horší, protože ani jedna ze studií nezapočetla hierarchicky nejvyšší účel, tj. napojení „43“ na celoevropskou síť TEN-T.
Územní studie je tedy nepoužitelná. Chybné intenzity dopravy totiž zcela diskvalifikují akustickou i rozptylovou studii, a tedy i celý výběr variant.

V listopadu 2018 rozeslal pan náměstek Maleček dopis s tím, že varianta D43 Optimalizovaná, nemůže být vyhodnocována pro rozpor s normami ČSN. Tím došlo k nesprávnému vyloučení této varianty ze studie.
K vyvrácení omylu pana Malečka, mu byla námi předána autorizovaná analýza dokládající, že jeho dopis je chybný, a že Optimalizovaná varianta je v souladu s normami ČSN 73 6101 a 73 6102. V námi předané analýze je podán přezkoumatelný průkaz s citacemi relevantních ustanovení norem i expertní potvrzení o správnosti autorizované analýzy, a to od docenta z Ústavu pozemních komunikací VÚT Brno.
Na prezentaci dne 6. 2. 2020 bylo náměstkem Malečkem odkazováno na dopis Ministerstva vnitra, který tvrdí, že pravdu má pan náměstek. Tento dopis je však zcela bezhodnotný, neb na rozdíl od autorizované analýzy neodkazuje ani na jedno konkrétní ustanovení norem. Zcela nekonkrétní dopis není prosím, žádným důkazem pravdy.
Pan náměstek Maleček v Bystrci a Kníničkách neobhajitelně tvrdil, že varianta D.6 ve studii je vlastně tou vyloučenou variantou, neboť se od ní liší jen posunem jedné křižovatky o 200 m. To však není pravda. Pan náměstek nakonec přiznal, že se nejednalo o posun o 200 m, ale o 2 200 m. Což je 11x více, a to je značný rozdíl.
Studie měla rozhodnout mezi variantou Hitlerovy dálnice a variantou Optimalizovanou. Tyto varianty jsou od sebe v prostoru severně od Kuřimi něco málo nad 2 km. Pokud pan Maleček přiznává, že došlo k chybě 2200 m, ale že přesto o nic nejde, pak je to stejné, jako by vlastně bylo úplně jedno, zda se zabýváme variantou Hitlerovou nebo Optimalizovanou.
Na tomto rozdílu v území významně záleží a změny napojovacích bodů polohy mimoúrovňové křižovatky o 2200 m byly naprosto nepřípustné, zásadní, a tedy jsou významně jinou variantou, tak jako je rozdíl mezi Hitlerovou a Optimalizovanou trasou.
Co tedy vlastně bylo provedena a zaplaceno za 20 mil.Kč, nás daňových poplatníků a obyvatel, když se varianta Optimalizovaná neposuzovala?
Navíc varianta D.6 ve studii je naprostý projekční zmetek, neboť se napojuje na obchvat Čebína ve variantě, která byla krajem odmítnuta v územním řízení vedeném od roku 2013, tedy pět let před odevzdáním studie.
Díky neoprávněnému vyloučení jedné ze dvou variant obsažených v platných ZÚR, došlo ke zmaření pořizování Aktualizace ZÚR, a tedy dnešní volba variant bez posouzení D43 Optimalizované varianty, je doslova nesmyslná.

Historická snaha kraje protlačit trasování D43 do hustě obydlených oblastí, nadto již nyní nadlimitně zatíženého hlukem a prachem, je špatná a brání rychlému vyřešení situace kolem komunikace 43. My z Troubska dobře víme jaký dopad má dálnice na kvalitu života a jak daleko se od ní šíří obtěžující hluk. Trasování transevropské tepny ve stopě Hitlerovy dálnice je zcela proti zdravému rozumu. Zvažte prosím důsledně svá rozhodnutí a žádejte kompletní a objektivní informace.
Kraj obdržel expertní posouzení poukazující na zásadní pochybení napříč celou studií. Citace máte před sebou.
Expertní posouzení rozptylové studie obsahuje 9 konkrétních okruhů dokládajících pochybení zpracovatele. Na str. 4 materiálu před Vámi máte citaci, kde se uzavírá, že rozptylovou studii nelze použít.
Současně na téže straně máte citaci z vyjádření MŽP, které však dělá závěry bez vazby na konkrétní námitky. Takové vyjádření je bezcenné.
Pro hlukovou studii lze citovat z expertního hodnocení zpracovaného bývalým místopředsedou České akustické společnosti: „Hluková studie je svým obsahem natolik vzdálena od fyzikální reality, že ji není možné doplnit, upravit nebo opravit tak, aby očekávatelnou hodnocenou hlukovou situaci dostatečně věrohodně stanovila.“
Jasný závěr vzhledem k výběru varianty dává další citace: „Tato hluková studie nedává šanci, že se v ní provedené predikce hluku (vypočítané očekávatelné úrovně hluku) setkají se skutečností, která nastane po realizaci kterékoli z hodnocených dopravních variant. Proto celé posouzení hluku z automobilové dopravy v Jihomoravském kraji bude nutné od základu předělat, a tudíž znovu provést výběr preferované dopravní varianty“.
Situace je však i nadále tristní a reakce zpracovatelů nelze považovat za fakty podložné vypořádání připomínek kritických expertních posouzení.
Vidím tedy jako nemožné, abyste právoplatně hlasovali, dokud vady studie nebudou napraveny.

Na základě dohledatelných faktů veřejně upozorňuji, že takto odfláknutá hluková studie je pro věrohodný výběr variant nepoužitelná. Za tím si stojím a rád každému zájemci demonstruji konkrétní problémy.
Ve stručnosti nyní uvedu pouze pár příkladů:
– Brutální systémová chyba s omezením výpočtu na pouhých 400 m způsobila, že lidé bydlící dále než oněch 400 m od komunikace byli studií nesprávně započítáni do osob, kterým se hluková zátěž sníží, přestože opak je pravdou. Správné započtení uvedeného pouze u jednotek obcí, zcela obrací výsledky hodnocení variant.
– Je absolutně nepřijatelné, aby z hlukových map nešlo věrohodně odečíst úroveň hlučnosti, jen proto, že autoři studie absurdně přičetli barvu mapového podkladu k barvě značící hladinu hluku. Současně kraj nevlastní tabelované hodnoty simulací. Hluková studie vlastně ani neobsahuje to, co požaduje smlouva a milionová platba tedy nebyla oprávněná.
– Naprosto zásadním problémem je, že hluk je posuzován pouze do 400 m od komunikace. Zcela amatérsky zpracovaná hluková studie tímto penalizuje přirozeně šetrné varianty, které nepotřebují miliardová protihluková opatření jako varianty protlačované. Zpracovatelé k tomu uvádí, že ve větším detailu se bude pracovat v dalších řízeních. To je ovšem nesmysl. Hlavní dvě varianty „43“ nebyly a už ani nebudou korektně porovnány v dalších řízeních.
– Doložili jsme dalším expertním výpočtem v kritické oblasti Bosonohy / Troubsko / Ostopovice, že plocha nadlimitně zatížené oblasti je prakticky o 100 % větší, než uvádí studie. Chyby o velikosti 100% nelze jednoduše ignorovat.
– Zcela schází vyhodnocení na základě překročení zákonných limitů. Provedli jsme toto vyhodnocení nad daty studie a výsledek máte před sebou ve formě grafu s komentářem. Varianty, ze kterých dnes vybíráte, jsou těmi nejhoršími z nejhorších, a to prosím přímo dle dat územní studie. Zpracovatelé tuto připomínku uboze vypořádali tvrzením, že není patrné, jaká vstupní data byla použita. Zkuste prosím tomuto dokumentu věnovat svoji pozornost, protože zcela jasně ukazuje, jak zcestné jsou závěry studie a co si představit pod výrokem „připomínky byly vypořádány, vše je v pořádku“.
Celkové hodnocení variant je naprosto nesmyslné a nelze z něj při Vašem projednávání vycházet. Apeluji tedy na Vás, vážení zastupitelé, abyste dobře zvážili, zda se za takovýto záměr chcete veřejně postavit.

Zpracovaná studie je podkladem, jehož zákonnost, a tedy i její obsah, musí podle § 30 odst. 6 stavebního zákona přezkoumat MMR. Toto však tvrdí, že takovou pravomoc nemá.
Na otázku položenou dle zákona 106/99: „Ve kterých variantách byly v Bystrci simulovány tunely?“ kraj odpověděl, že tato informace neexistuje. Pro Malhostovice / Drásov a pro jižní obchvat Kuřimi u obytné zástavby studie i návrh Aktualizace ZÚR odkazují na nutnost tunelů, ale nikde není uvedeno, kde mají být.
Takže když kraj tvrdí, jak je která varianta výhodná, sám přitom neví, pro jaké konfigurace variant byla vypracována hluková a rozptylová studie.
I přesto, že kraj veřejnosti sděluje, že neví, co bylo hodnoceno, bezostyšně Vám předkládá doporučení pro výběr variant.
Jak internímu auditu, a to prostřednictvím hejtmana a ředitele krajského úřadu, tak i Kontrolnímu výboru Zastupitelstva, tímto směřujeme všechny zde dnes přednesené podněty k hloubkovému prošetření ve všech souvislostech, tedy od zadání obou zakázek a od výběru právní kanceláře k administraci. Nechť je šetřeno, jaké komise a kdy se konaly, jaká je časová relace mezi závěry komisí a konáním právní kanceláře na portálu pro veřejné zakázky, na základě jakého dokumentu dostala Rada kraje doporučení k výběru zpracovatele a k podpisu smluv, jak a kdo odůvodnil bezprecedentní cenový odhad, proč nebyla sjednána náprava, když v řízení o zakázce jeden subjekt poukazoval na podivné kvalifikační požadavky, jak došlo k opakovanému milionovému navyšování zakázky, atd.
Lze uzavřít, že kdyby kraj neblokoval standardní řešení, tj. obchvat brněnské aglomerace, a ctil ochranu obytných území na jihu Kuřimi, v Malhostovicích, Drásově a dalších obcích, mohli jsme již dnes mít vyřešený problém v celém regionu.
Bohužel od roku 2012, kdy kraj prohrál u NSS, se změnilo jen to, že má být vydáno takřka 30 milionů veřejných prostředků za věcně špatnou a vadnou studii a Aktualizaci ZÚR.

Je absurdní, že kraj plánuje dálnici/silnici 43 přes Brno. Označení D nebo S znamená stále stejnou dopravní zátěž. Všude jinde se pro tranzitní těžkou nákladní dopravu staví obchvaty měst a obcí. Je nepochopitelné, že Brno má být výjimečné tím, že plánovitě má být do města přivedena kamionová doprava, a to zvláště do oblastí čistého bydlení, do rekreační oblasti a do oblastí s dlouhodobě překročenými zákonnými limity. Současně se obáváme, že to je politická bouda na lidi, protože Zásady územního rozvoje (obecně) pouze vymezují koridory pro vedení tras silnic v území a nemohou rozhodnout o tom, jestli ta nebo ta silnice pak bude v tunelu nebo ne. Takže hejtman Šimek lidem zřejmě slibuje něco, co nedokáže zajistit. Podobně se lidem v Žabovřeskách slibovalo, že velký městský okruh zde bude zakrytý a to tak nakonec není. Skutečný obchvat by odlehčil všem brněnským městským částem. Proto vás vyzývám, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, abyste žádali skutečný obchvat Brna a jeho zahrnutí do Zásad územního rozvoje.

Domnívám se, že autoři demokracie – ať už ti starověcí nebo ti novověcí – neměli před očima poslušné koalice.
Předpokládám, že se rozhodujeme na základě kritického čtení a hlubokého pochopení předmětné studie.
Zodpovědnost za vaše rozhodnutí nenese váš lídr nebo představitel koalice. Zodpovědnost za vaše rozhodnutí nese každý z vás.

Pokud se zastupitel Kunc a podobní ohání tím, že závěry studie jsou v pořádku, tak je vidět, že ji vůbec nečetli. Stejně jako ti, co ji předali a hlavně ti, co ji převzali, protože pak by si museli všimnout, že v některých variantách není započítán příspěvek hluku komunikace takřka přes polovinu kraje. Doporučuji se kouknout například na hlukovou studii, variantu S6 do oblasti Jinačovic. Stejně tak nelze argumentovat úsporou dopravy v Židenicích, kdy relativní chyba úspory v této oblasti je více než 100%. To znamená, že nemůžete objektivně na základě dat, které poskytnula tako studie, říci, která varianta je dopravně účinnější.

Ing. Oldřich Pokorný
Libuše Pastuchová
Dalibor Bartoš, zastupitel Troubsko
Ing. David Kuman
Ing. František Grézl, Ph.D. zastupitel Malhostovice
Ing. Dana Vonková, členka Územně plánovací a dopravní komise ÚMČ Brno Kníničky
Ing. Štefan Friča
Ing. Pavel Škarvada, Ph.D. předseda spolku Ochránci Brněnské přehrady a okolí, z.s.
Mgr. Monika Šimková, zastupitelka ÚMČ Brno Bystrc
Jana Pálková předsedkyně Občané Brna za D43 jako obchvat celého Brna, z.s.
PaedDr. Josef Strubl

Napsat komentář