TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisíce občanů odmítají postup JM kraje v územním plánování
Aktuálně: k 15. 2. 2019 podány připomínky

Šanony s peticí
Šanony s peticí

Kraj má dlouholeté problémy s prosazením územního plánu. Po 15 letech fiasek byla v roce 2016 vydána jen neúplná verze tzv. Zásad územního rozvoje (ZÚR JMK), kde scházela klíčová část – úplné dopravní řešení pro oblast Brněnské aglomerace. I toto torzo však zcela nesprávně navrhlo zavléct transevropský Baltsko-jadranský koridor TEN-T pro dálkovou kamionovou dopravu do jižní části Brna a Brněnské aglomerace s tím, že na úseku dálnice D2 přes Brno by se koncentrovalo přes 90 tis. vozidel denně a tato doprava by zatěžovala městské části Brna průjezdem po D1 k východu i západu. Nyní kraj zveřejnil návrh jak doplnit neúplnou ZÚR. Do dopravně přetíženého Brna je nyní navrhováno zavlečení dalšího transevropského koridoru TEN-T – dálnice/silnice 43 přes Brno. Tato transevropská komunikace by také měla protnout již téměř srostlé obce Malhostovice a Drásov. Všude jinde se pro tranzitní těžkou nákladní dopravu (kamiony) navrhují obchvaty měst a obcí. Brno má zřejmě být výjimečné tím, že si plánovitě do města kamionovou dopravu přivádí. Současně kraj prosazuje zavlečení dopravy i do obytné jižní části Kuřimi místo použití severního obchvatu za továrnami. Kraj tvrdí, že toto zavlečení dopravy je variantou s nejmenším vlivem na občany. Současně svévolně, bez řádného odůvodnění, vypustil z dalšího vypracovávání poslední známou variantu D43, která tvoří obchvaty všech obcí a měst na trase, tzv. Optimalizovanou variantu s mimoúrovňovou křižovatkou severně od Kuřimi, která je navržna k tomu, aby maximalizovla odvedení tranzitní dopravy zcelé brněnské aglomerace . Takto je ohroženo bydlení mnoha tisíců lidí a rekreační oblast Brněnské přehrady, kde v současném nástupním prostoru má být mimoúrovňová křižovatka (MÚK). Další MÚK je krajem plánovaná v blízkosti ulice Černého a obří MÚK na území Brna-Bosonoh a Troubska, tj. v oblasti již dlouhodobě již přetížené hlukem a znečištěným ovzduším. Občané podepisovali archy s věcně shodnými připomínkami pro zmocnění zástupce veřejnosti. Během 10 dnů se takto vyjádřilo několik tisíc lidí. Podpisové archy budou v pátek v 11 hodin předány na podatelnu JmK na Žerotínově nám.    

  • Jana Pálková, předsedkyně spolku „Občané za D43 jako obchvat celého Brna“ a jedna z iniciátorů petice s 38 tis. podpisy za plnohodnotný obchvat celého Brna a současně krajský zástupce veřejnosti pro ZÚR uvádí: „Je absurdní, že kraj plánuje dálnici/silnici 43 přes Brno. Všude jinde se pro tranzitní těžkou nákladní dopravu staví obchvaty měst a obcí. Je nepochopitelné, že Brno má být výjimečné tím, že si plánovitě do města chce tisíce kamionů přivést, a to ještě do oblastí čistého bydlení, do rekreační oblasti a do oblastí s překročenými zákonnými limity.“ Skutečný obchvat by odlehčil všem brněnským městským částem.
  • Zástupce veřejnosti pro ZÚR pro obec Malhostovice, Ing. Jaromír Foltýn zdůrazňuje: „Nelze akceptovat tvrzení kraje, že protnutí srostlých obcí Malhostovice a Drásov dálniční komunikací D43 je variantou s nejmenším vlivem na občany. Přitom existuje rychle realizovatelné řešení v trase vzdálené 1 km jak od Malhostovic, tak od Lipůvky, kde je obchvat velmi potřebný. Nelze vyloučit, že ve hře výběru nesmyslné varianty jsou i partikulární zájmy prosadit mnoha-miliardový stavební projekt v Kuřimi.
  • Zástupce veřejnosti pro ZÚR pro město Kuřim, Ing. Květoslav Pazourek uvádí: „Novou komunikaci v podobě obchvatu za průmyslovou zónou na severu Kuřimi, tj. zcela mimo obydlené oblasti, považujeme za nejlepší řešení k vyvedení tranzitní dopravy mimo obydlené oblasti. Je to varianta, která ochrání celou Kuřim a pomůže i Brnu, Jinačovicím, Rozdrojovicím a Moravským Knínicím.“
  • Krajský zástupce veřejnosti pro ZÚR, doc. Petr Firbas, shrnuje: „V kraji existují dvě základní dopravní koncepce, a to koncepce s koncentrací tranzitní dopravy do Brna a Brněnské aglomerace a koncepce s odvedením dálkové dopravy na trasy, které znali už naši pradědové, tj. z Vídně do Prahy je to nejkratší po „císařské cestě“ a z Vídně do Polska v trase železnice Ferdinandky. Kraj si ale paradoxně vybral variantu s koncentrací tisíců kamionů do dopravně přetíženého Brna.

Jana Pálková, krajská zástupkyně veřejnosti pro ZÚR, předsedkyně spolku „Občané za D43 jako obchvat celého Brna

Ing. Jaromír Foltýn, zástupce veřejnosti pro ZÚR pro obec Malhostovice

Ing. Květoslav Pazourek, zástupce veřejnosti pro ZÚR pro město Kuřim a předseda spolku „ Spokojené díly

doc. RNDr. Petr Firbas, CSc., krajský zástupce veřejnosti pro ZÚR a předseda spolku „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích

Napsat komentář