Krátká zpráva o dlouhé besedě

13. června (2019) se v Bystrci konala beseda o problematice D43, která byla jakýmsi pokračováním prezentace na Zastupitelstvu – viz článek níže.

Zmíním jen dvě věci, které mě zaujaly.

Pan starosta Bystrce JUDr. Kratochvíl v úvodu prohlásil, že v případě stavby dálnice přes Bystrc bude prvním, kdo se přiváže k bagru. To můžeme přijmout jako veřejný slib. Ale budeme dělat vše pro to, aby k tomu nemuselo dojít.

Některé diskusní příspěvky byly vedeny v obecné rovině, kde občané zdůvodňovali nesmyslnost doporučení studie vést dálnici přes Bystrc, což ovšem nebyly dostatečně pádné technické argumenty, byť jim všichni rozuměli. Pavel Š. vystoupil s konkrétními technickými námitkami ke studii, ty však zase moderátor poměrně brzo utnul, protože to zase bylo pro posluchače málo pochopitelné. V tom vidím patovou situaci. Obecné argumenty zpracovatelé studie neuznávají, protože je zajímá řeč čísel, ale technickým argumentům je malá ochota naslouchat, protože jsou příliš složité.

Josef Strubl

Cenzurovaný článek

Redakční rada Bystrckých novin nedoporučila ke zveřejnění článek, který jí zaslal opoziční zastupitel za Bystrčáky Luboš Raus. O důvodech se můžeme dohadovat. Článek uveřejňujeme v původním znění:


Dálnice D43 přes Bystrc – počin hodný éry socialismu
Ve středu 10. dubna navštívili jednání bystrckého zastupitelstva pánové p.t. Kynčl, Chvátal, Bucek a Novák, architekt, zastupitel celobrněnský a krajský, odborník na životní prostředí a na dopravu. Přišli s úkolem, jak se zdálo, jasným. Vysvětlit nám zde v Bystrci, zastupitelům i zhruba 120 občanům, jak skvělou věcí bude pro nás komunikace 43 vedoucí napříč Bystrcí.
Začali novinkou, „premiérou“. Přes Bystrc nepovede dálnice, ale jen silnice I. třídy. Vzápětí ale z reakcí občanů pochopili, že s takhle připraveným scénářem nepochodí, že totiž nám Bystrckým je úplně jedno, jestli bude komunikace nazvána R43, D43, S43 či jakkoli jinak. Protože „vyměnit modré cedule za zelené“ je více než snadné, jak řekl jeden z nás. Takže naši hosté nadále mluvili již jen o „43“ tvrdíce, že je vlastně jedno, půjde-li o dálnici či silnici.
Nejpodstatnějším problémem se ukázalo zakrytí „43“ v úseku přes Bystrc. Na dotaz po zárukách zakrytí (vzpomeňme např. nezakrytého VMO v Žabovřeskách) nezazněla uspokojivá odpověď – životnost slibu politika je jedno volební období. Odpověď typu „zakrytí musí být realizováno, protože by jinak nebyly splněny emisní a hlukové limity“ je motáním se v kruhu, zvláště zaznělo-li v jiném okamžiku prezentace, že „na mnoha místech v městě Brně hlukové a emisní limity splněny nejsou“. I kdyby se ale nakrásně zakrytí realizovalo a dodržely by se tak hlukové limity, znamenalo by to v noci (!) na fasádách domů hluk 55 dB. To je jako automatická pračka (nikoli odstřeďující) puštěná celou noc před okny vašeho bytu. Lze spát za takových podmínek při otevřeném okně? V souvislosti s hlukem je třeba ještě zmínit navýšení hladiny hluku v okolí hráze o 20 dB (čtyřnásobně). Podle slov našich hostů neplatí nad hladinou přehrady žádné hlukové limity (nejsou tam lidská obydlí). Šíření zvuku po vodní hladině je všeobecně známo. Opět se jedná o nepřetržitý hluk ve dne i noci.
Řeč přišla i na nebezpečné emise, chemické (karcinogenní) a mikroprach (kardiovaskulární choroby). Ani zde nebylo podáno přesvědčivé vysvětlení ochrany bystrckých občanů („turbíny vyfouknou zplodiny velkou rychlostí z tunelu a ty se rychle rozptýlí…“).
Mnoho otázek zůstalo nezodpovězeno a pan starosta Kratochvíl slíbil, za souhlasu hostů, pokračování veřejného projednání na dalším setkání. Doufejme, že se uskuteční brzo a že naši hosté přijdou lépe připraveni, abychom mohli diskutovat o faktech a ne jen v obecné rovině.

Luboš Raus, Bystrčáci

P.S.
Tento článek byl zaslán do dubnového čísla Bystrckých novin, nebyl ale zařazen k otisknutí. Bystrcká koalice zřejmě nemyslí své odmítání R43 až tak vážně. Protože se ale domníváme, že jde o velmi urgentní záležitost a hrozí nebezpečí z prodlení, prosíme, šiřte „od člověka k člověku“ tak, jak jsme to dělávali před více než třiceti lety…

Prezentace o D43 na schůzi zastupitelstva v Bystrci – přehlídka lží

Apríla máme za sebou a předešlý aprílový článek mají vystřídat standardní informace. Ovšem na schůzi Zastupitelstva MČ Bystrc jsem měl pocit, že Apríl neskončil. Řeším problém, jak lhaní přítomných řečníků popsat tak, abych nebyl předhozen právníkům.
Zkusím to formulovat diplomaticky.

Průběh

Zástupci Jihomoravského kraje, města Brna a zpracovatelé „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ navštěvují městské části a obce a seznamují je s výsledky studie. 10. 4. 2019 přijeli do Bystrce na schůzi zastupitelstva. Ty jsou (alespoň v Bystrci) veřejné a mohou zde vystoupit občané. Ti toho v tomto případě bohatě využili. Bod programu byl původně plánovaný na 30 – 45 minut, ale trval dvě a půl hodiny. V 17:30 byl zahájen vystoupením Martina Malečka (náměstka hejtmana pro územní plánování) a prezentací zpracovatelů. Poté měli slovo občané. Zapojili se řečníci všech věkových kategorií. Až na jednoho poměrně statečného člověka vyjadřovali všichni nesouhlas se zavlékáním tranzitní dopravy do Bystrce a těsného okolí přehrady. Poté hosté na vznesené dotazy odpovídali. Následovaly otázky zastupitelů. Jak bývá v Bystrci zvykem, byly slyšet hlasy zejména z opozice, převážně od Zelené pro Bystrc a od Bystrčáků. Koalice byla tradičně pasívní, pan Kratochvíl ví, koho si do koalice vybrat, aby mu nerušili jeho samovládu – ale to je na jinou úvahu. Zde již probíhal mezi zastupiteli a zpracovateli víceméně dialog. Diskuse byla z pochopitelných důvodů po osmé hodině ukončena rozhodnutím zastupitelstva, protože bylo třeba projednat další body jednání.

Kdo jak klamal

Nejméně vzdálený pravdě byl asi starosta Bystrce Kratochvíl, který neustále opakoval, že byl vždy proti vedení D43 přes Bystrc. To je pravda v tom smyslu, že skutečně hlasoval pro usnesení odmítající vedení R/D43 přes Bystrc. Tím ale jeho aktivita končí. Pan Kratochvíl je mistrem vystupování před občany a ví, jak se zalíbit, zvlášť pokud neznají pozadí. Pan Kratochvíl, jako člen ČSSD, která na vyšších úrovních vždy vedení R/D43 přes Bystrc prosazovala, nemůže proti tomu aktivně vystupovat, jelikož si je vědom, že ho do funkce dostal politický výtah jeho strany. Vcelku se „odkopal“ v předvolebním článku v Bystrckých novinách, kde si dovolil varovat voliče před volbou stran, které vystupují proti R43. O tom ale jindy.

Zleva místostarosta Vetchý a starosta Kratochvíl

Poměrně hodně se vzdálili pravdě zpracovatelé studie, když tvrdili, že tranzitní doprava bude zanedbatelná. Podle pana architekta Kynčla „Jednoznačně vyšlo, že se nejedná o tranzit.“ Podle projektanta pana Nováka bude tranzit představovat maximálně 4% dopravní zátěže a většina bude cílová a zdrojová. Přitom ještě v materiálu PK Ossendorf, s.r.o. (z 11/2016) se uvádí „Pokud má být budoucí komunikace č. 43 součástí dálniční sítě, pak tvoří příčku mezi D1 a D35 (cca dl. 80km). Musí být tedy v celé délce v kategorii D (DÁLNICE).“ Změna tohoto názoru a transformace D43 na S43 – tedy na silnici první třídy v „Poučené variantě S10“ – svědčí o nepochopení nebo zamlčování skutečného dopravního významu D43 jako součásti dálniční sítě TEN-T. Zde bylo velmi trefné vystoupení pana místostarosty Vetchého, který s odvoláním na teorii sítí přítomným vysvětlil, že pokud se komunikace postaví, bude představovat nabídku pro dopravu a doprava se na komunikaci rozvine, nikoli jen přenese ze stávajících silniček. Podobně vystoupil s inteligentním názorem i občan Babian (snad je jméno dobře odposlechnuto), když použil výstižnou formuli „Kdo seje silnice, sklízí auta“.
Pochybnost o hodnotě práce kanceláře „knesl kynčl architekti s.r.o.“ na Studii vzniká i v souvislosti s podezřením na střet zájmů, které podal doc. Firbas na Zastupitelstvo JmK, neboť tato kancelář zároveň zpracovává pro Kuřim projekt, který dopředu předpokládá (předjímá) jižní obchvat Kuřimi, tedy směřování D43 na Bystrc.

Úplně nejvíce se ale vzdálil pravdě zástupce města Brna pan Chvátal – radní pro územní plánování a rozvoj města Brna. (V dalším textu budu používat trochu nepřesně „magistrátu“, protože se jedná o názor vzešlý z výsledku voleb do Zastupitelstva města Brna a neodpovídá názoru mnoha dotčených městských částí.) Ten tvrdil: „Chceme prověřit všechny varianty … a budeme muset respektovat rozhodnutí kraje.“ dále pak „Toto není v zásadě rozhodnutí města Brna.“ Přitom z úrovně magistrátu už léta (dávno před Studií) zní unisono při různých příležitostech a v různých materiálech názor, že pro Brno je nejvýhodnější trasování přes Bystrc. Magistrát Brna sám aktivně doporučil kraji trasování ve stopě Hitlerovy dálnice. Žádné prověřování – politický názor to je. Navíc se pan Chvátal ostýchá to přiznat a hází zbaběle vinu na kraj. Ale u KDU-ČSL jsme na bezpáteřnost zvyklí. Navíc byl několikrát během projevů od občanů upozorněn, aby považoval Bystrc za součást Brna.

A pan náměstek Maleček? Tento velmi dobrý starosta městské části Brno-sever a slušný člověk vytváří za kraj mlhu solidnosti, za kterou se skrývá bezohledný politický názor zastánců „předpotopní“ dopravní koncepce, podpořený egoistickým přístupem pana Sukalovského, starosty Kuřimi.

Závěr

Že se připravuje dopravní paskvil, který míchá dopravu mezinárodní, vnitrostátní a metropolitní do jedné komunikace a zavléká ji do dosud klidné obytné městské části a k rekreační oblasti celého města, je zřejmé. Že má širokou politickou podporu samotného města Brna je zarážející. Že ledacos vytváří podezření, že se projektanti s vidinou dobře placených zakázek nechávají manipulovat politickým zadáním je smutné. Ale že debata a spor o vedení „čtyřicettrojky“ bude pokračovat je jisté.

-J.A.-

Krajské zastupitelstvo zadalo vedení D43 přes Brno

Ve čtvrtek 28. března Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo zadání pro Aktualizaci Zásad územního rozvoje (krajský územní plán), a to s jedinou variantou trasování D43 – středem bystrckého sídliště, kolem přehrady, Kníniček… zkrátka v historické stopě tzv. Hitlerovy dálnice.

Proti byli jen Zelení a Piráti (Drápalová, Hlavenka, Vašíček), zdržel se Jan Zámečník z Bystrce.


Rada města Brna opět souhlasí s vedením dálnice přes Brno

6. února 2019 Rada města Brna jednomyslně schválila materiál (bod č. 72), který předložil RNDr. Filip Chvátal Ph.D. (KDU-ČSL – Brno je boží), ve kterém vyjadřuje souhlas s vedením dálnice přes Brno kolem přehrady. Materiál nebyl ani projednán ve výborech a komisích.

V materiálu se zavádí pojem komunikace X43.
Pojem „komunikace X43“ je vysvětlen v závorce, jako „(D43, I/43, původně R43 a předtím A88)“.

Rada města Brna tím dává na jevo, že je jí vlastně jedno, zda to bude „dálnice“ nebo „silnice“, že dobře ví, že jsou to jen různě modifikovaná označení téhož.

Pouze zapomněli na nový krycí název „S43“:-)

Podrobný text je ke stažení níže.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisíce občanů odmítají postup JM kraje v územním plánování
Aktuálně: k 15. 2. 2019 podány připomínky

Šanony s peticí
Šanony s peticí

Kraj má dlouholeté problémy s prosazením územního plánu. Po 15 letech fiasek byla v roce 2016 vydána jen neúplná verze tzv. Zásad územního rozvoje (ZÚR JMK), kde scházela klíčová část – úplné dopravní řešení pro oblast Brněnské aglomerace. I toto torzo však zcela nesprávně navrhlo zavléct transevropský Baltsko-jadranský koridor TEN-T pro dálkovou kamionovou dopravu do jižní části Brna a Brněnské aglomerace s tím, že na úseku dálnice D2 přes Brno by se koncentrovalo přes 90 tis. vozidel denně a tato doprava by zatěžovala městské části Brna průjezdem po D1 k východu i západu. Nyní kraj zveřejnil návrh jak doplnit neúplnou ZÚR. Do dopravně přetíženého Brna je nyní navrhováno zavlečení dalšího transevropského koridoru TEN-T – dálnice/silnice 43 přes Brno. Tato transevropská komunikace by také měla protnout již téměř srostlé obce Malhostovice a Drásov. Všude jinde se pro tranzitní těžkou nákladní dopravu (kamiony) navrhují obchvaty měst a obcí. Brno má zřejmě být výjimečné tím, že si plánovitě do města kamionovou dopravu přivádí. Současně kraj prosazuje zavlečení dopravy i do obytné jižní části Kuřimi místo použití severního obchvatu za továrnami. Kraj tvrdí, že toto zavlečení dopravy je variantou s nejmenším vlivem na občany. Současně svévolně, bez řádného odůvodnění, vypustil z dalšího vypracovávání poslední známou variantu D43, která tvoří obchvaty všech obcí a měst na trase, tzv. Optimalizovanou variantu s mimoúrovňovou křižovatkou severně od Kuřimi, která je navržna k tomu, aby maximalizovla odvedení tranzitní dopravy zcelé brněnské aglomerace . Takto je ohroženo bydlení mnoha tisíců lidí a rekreační oblast Brněnské přehrady, kde v současném nástupním prostoru má být mimoúrovňová křižovatka (MÚK). Další MÚK je krajem plánovaná v blízkosti ulice Černého a obří MÚK na území Brna-Bosonoh a Troubska, tj. v oblasti již dlouhodobě již přetížené hlukem a znečištěným ovzduším. Občané podepisovali archy s věcně shodnými připomínkami pro zmocnění zástupce veřejnosti. Během 10 dnů se takto vyjádřilo několik tisíc lidí. Podpisové archy budou v pátek v 11 hodin předány na podatelnu JmK na Žerotínově nám.    

  • Jana Pálková, předsedkyně spolku „Občané za D43 jako obchvat celého Brna“ a jedna z iniciátorů petice s 38 tis. podpisy za plnohodnotný obchvat celého Brna a současně krajský zástupce veřejnosti pro ZÚR uvádí: „Je absurdní, že kraj plánuje dálnici/silnici 43 přes Brno. Všude jinde se pro tranzitní těžkou nákladní dopravu staví obchvaty měst a obcí. Je nepochopitelné, že Brno má být výjimečné tím, že si plánovitě do města chce tisíce kamionů přivést, a to ještě do oblastí čistého bydlení, do rekreační oblasti a do oblastí s překročenými zákonnými limity.“ Skutečný obchvat by odlehčil všem brněnským městským částem.
  • Zástupce veřejnosti pro ZÚR pro obec Malhostovice, Ing. Jaromír Foltýn zdůrazňuje: „Nelze akceptovat tvrzení kraje, že protnutí srostlých obcí Malhostovice a Drásov dálniční komunikací D43 je variantou s nejmenším vlivem na občany. Přitom existuje rychle realizovatelné řešení v trase vzdálené 1 km jak od Malhostovic, tak od Lipůvky, kde je obchvat velmi potřebný. Nelze vyloučit, že ve hře výběru nesmyslné varianty jsou i partikulární zájmy prosadit mnoha-miliardový stavební projekt v Kuřimi.
  • Zástupce veřejnosti pro ZÚR pro město Kuřim, Ing. Květoslav Pazourek uvádí: „Novou komunikaci v podobě obchvatu za průmyslovou zónou na severu Kuřimi, tj. zcela mimo obydlené oblasti, považujeme za nejlepší řešení k vyvedení tranzitní dopravy mimo obydlené oblasti. Je to varianta, která ochrání celou Kuřim a pomůže i Brnu, Jinačovicím, Rozdrojovicím a Moravským Knínicím.“
  • Krajský zástupce veřejnosti pro ZÚR, doc. Petr Firbas, shrnuje: „V kraji existují dvě základní dopravní koncepce, a to koncepce s koncentrací tranzitní dopravy do Brna a Brněnské aglomerace a koncepce s odvedením dálkové dopravy na trasy, které znali už naši pradědové, tj. z Vídně do Prahy je to nejkratší po „císařské cestě“ a z Vídně do Polska v trase železnice Ferdinandky. Kraj si ale paradoxně vybral variantu s koncentrací tisíců kamionů do dopravně přetíženého Brna.

Jana Pálková, krajská zástupkyně veřejnosti pro ZÚR, předsedkyně spolku „Občané za D43 jako obchvat celého Brna

Ing. Jaromír Foltýn, zástupce veřejnosti pro ZÚR pro obec Malhostovice

Ing. Květoslav Pazourek, zástupce veřejnosti pro ZÚR pro město Kuřim a předseda spolku „ Spokojené díly

doc. RNDr. Petr Firbas, CSc., krajský zástupce veřejnosti pro ZÚR a předseda spolku „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích